open menu
Επικοινωνία
Επιτροπή Σπουδών
A+
A-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2022-23 και 2023-24
Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, συνεδρίαση 13-9-2022
 
 

ΟNOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ
Αντώνιος Αργυρός Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Μαγκούτης Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος
Βασίλειος Παπαευσταθίου Επίκ. Καθηγητής, Μέλος
Αντώνιος Σαββίδης Καθηγητής, Μέλος
Ιωάννης Στυλιανού Καθηγητής, Μέλος