open menu
Επικοινωνία
Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)
A+
A-
Σχετικά με Αιτήσεις Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δείτε εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το latex template για συγγραφή διδακτορικής διατριβής (zip) από εδώ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Για την απονομή του ΔΔ, σύμφωνα με το Ν.3685/16-7-2008, απαιτούνται:

(1) Η κατοχή ΜΔΕ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

(2) Διάρκεια σπουδών: Η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια για το Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζονται αντίστοιχα σε έξι (6) και σε οκτώ (8) συνεχόμενα εξάμηνα από την πρώτη εγγραφή μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., καθώς και για κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίμου τίτλου στην Επιστήμη Υπολογιστών από άλλο Α.Ε.Ι. μετά την πρώτη εγγραφή στο Τμήμα. Συμβατικά θεωρείται ως ημερομηνία πρώτης εγγραφής και καταληκτική ημερομηνία των σπουδών η τελευταία ημέρα εγγραφών στο ΠΜΣ του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ο υποψήφιος πρέπει να έχει παραδώσει το γραπτό κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής υπογεγραμμένο από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και τον Πρόεδρο του Τμήματος καθώς επίσης και σε ψηφιακή μορφή και προσκομίσει στην γραμματεία γραπτή βεβαίωση από τον αρμόδιο για την παραλαβή τους.
Παράταση σπουδών: Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης από τον επόπτη καθηγητή και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεση μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι τέσσερα (4) ακόμα εξάμηνα.
Αδεια προσωρινής διακοπής σπουδών: Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. άδεια προσωρινής διακοπής των σπουδών για εύλογο χρονικό διάστημα.

(3) Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων, όπως αυτή καθορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

(4) Συμπλήρωση με ικανοποιητική επίδοση τουλάχιστον σαράντα (40) μεταπτυχιακών διδακτικών μονάδων (ΔΜ) ή εξήντα (60) ECTS προερχόμενες από παρακολούθηση μαθημάτων. Σ' αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται και οι ΔΜ που συμπληρώθηκαν για τυχόν εν τω μεταξύ απονομή ΜΔΕ από το Τμήμα.

(5) Επιτυχία στις Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις. O φοιτητής οφείλει να περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία αυτή μέσα σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την πρώτη εγγραφή μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, καθώς και για κατόχους ΜΔΕ ή ισοτίμου τίτλου στην Επιστήμη Υπολογιστών από άλλο ΑΕΙ κατά την πρώτη εγγραφή στο Τμήμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει δικαίωμα για μία ακόμη εξέταση. Μετά την επιτυχία στις ΓΜΕ ο φοιτητής ονομάζεται υποψήφιος διδάκτορας και αναλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Επόπτη, μέλους ΔΕΠ. Ο έλεγχος προόδου του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με το Ν3685/08.

(6) Κατάθεση Πρότασης Διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πρόταση Διατριβής" εγκεκριμένη από την συμβουλευτική επιτροπή, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εξαμήνων από την επιτυχία στις ΓΜΕ.

(7) Επιτυχής υποστήριξη της διατριβής. Όταν ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται στο στάδιο περάτωσης της διατριβής, ορίζεται επταμελής εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με τον Ν3685/08, άρθρο 9.

(8) Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που να πιστοποιούν την προσωπική συμβολή του υποψηφίου στην επιστήμη.

(9) Ο υποψήφιος αναπτύσσει την διατριβή του δημόσια ενώπιον την εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.

Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης του γραπτού κειμένου και της προφορικής υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής έχουν ως εξής:

Τα κριτήρια αξιολόγησης της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου είναι η συνεισφορά του στην επιστήμη, η γνώση σε βάθος του αντικειμένου της ερευνητικής του εργασίας, και η γνώση του πεδίου του ευρύτερα. Θα συνεκτιμώνται η ικανότητα να παρουσιάζει προφορικά και γραπτά και να υποστηρίζει επιτυχώς τις θέσεις του καθώς και οι δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα της διδακτορικής διατριβής.

Οσον αφορά στο γραπτό κείμενο, αυτό αξιολογείται ως προς την οργάνωση και συνολική εμφάνισή του, την εν γένει παρουσίαση της εργασίας, την επιστημονική τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της εργασίας σε σχέση με άλλες στην ίδια περιοχή (πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και στην αναγνώριση σχετικών ιδεών και αποτελεσμάτων άλλων ερευνητών), και το κατά πόσον τα τελικά αποτελέσματα στηρίζονται από τα επί μέρους, θεωρητικά και πειραματικά αποτελέσματα.

Πριν προχωρήσει στην δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Επόπτη και των λοιπών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής στους οποίους πρέπει να παρουσιάσει την εργασία του σε κλειστή συνάντηση αφού τους έχει παραδώσει, ένα τουλάχιστο μήνα πριν, αντίγραφο της διατριβής σε τελική ουσιαστικά μορφή. Ακολουθούν διορθώσεις του κειμένου με βάση τα σχόλια της Συμβουλευτικής Επιτροπής και το διορθωμένο πια κείμενο στέλνεται στα λοιπά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την δημόσια υποστήριξη της διατριβής. Είναι προφανές ότι οι παρατηρήσεις των εξεταστών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψη και, αν πρόκειται για συγκεκριμένα ερωτήματα ή αμφισβητήσεις συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, να δίνονται ικανοποιητικές απαντήσεις τόσο κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης όσο και στο τελικό κείμενο. Σε κλειστή συνεδρίαση που ακολουθεί τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής και συντονίζεται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή σε πλήρη σύνθεση εγκρίνει ή απορρίπτει τη διδακτορική διατριβή. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής συντάσσει το κείμενο της τελικής απόφασης της Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να διατυπώνονται σαφώς οι παρατηρήσεις της Επιτροπής και τυχόν τροποποιήσεις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Στην περίπτωση έγκρισης της διδακτορικής διατριβής από την Επιτροπή, τα μέλη της καλούνται να υπογράψουν τυποποιημένο κείμενο. Το κείμενο αυτό απευθύνεται προς το Τμήμα και κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων/βελτιώσεων, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν τό κείμενο της διατριβής ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση.

Η διδακτορική διατριβή μπορεί να γράφεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα (μετά από συνεννόηση με τον Επόπτη), και πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στην γλώσσα συγγραφής και εκτενή περίληψη (περίπου αυτοτελές άρθρο) στην άλλη. Τέλος, όσον αφορά το ουσιαστικό μέρος της δουλειάς των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος και του περιεχομένου μιας διδακτορικής διατριβής, ας διαβαστούν προσεκτικά οι παρακάτω σοφές παρατηρήσεις των Einstein, Infeld, και Wertheimer από το 1938 και 1945 αντίστοιχα. Σήμερα ισχύουν όσο και τότε....

"The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new possibilities, to regard old questions from a new angle, requires creative imagination and marks real advances in science."
A. Einstein and L. Infeld,
The Evolution of Physics, 1938.

"The function of thinking is not just solving an actual problem but discovering, envisaging, going into deeper questions. Often, in great discoveries the most important thing is that a certain question is found. Envisaging, putting the productive question is often a more important, often a greater achievement than solution of a set question."
M. Wertheimer,
Productive Thinking, 1945.